Miskopasakos.lt elektroninės parduotuvės taisyklės

 

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. www.miskopasakos.lt savininkas (toliau – Pardavėjas) elektroninėje parduotuvėje miskopasakos.lt (toliau – Parduotuvė) prekyba vykdoma vadovaujantis šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės).
1.2. Pirkti elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
1.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t .y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.2.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.2.3. juridiniai asmenys.
1.3. Asmuo, kuris užpildo Parduotuvės vartotojo registracijos formą ir patvirtina šias Taisykles pažymėdamas lauką „Aš perskaičiau ir sutinku su taisyklėmis ir sąlygomis“, yra susipažinęs su Taisyklėmis ir besąlygiškai sutinka su jose nurodytomis visomis sąlygomis.
1.4 Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys butu tvarkomi prekių ir paslaugu pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.miskopasakos.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
1.5. Asmuo užsiregistravę(s) www.miskopasakos.lt tampa Parduotuvės klientu (toliau – Pirkėjas, Klientas), kuris įgyja Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.
1.6. Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti Kliento teises arba panaikinti registraciją, jeigu Klientas nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų.
1.7. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu, iš anksto neįspėdamas Kliento, pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų pateikimo Parduotuvėje dienos. Kliento užsakymai, pateikti iki Taisyklių pakeitimo, įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles.
1.8. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Kliento užsakymai, apmokėti iki tokių aplinkybių susidarymo, yra įvykdomi.
1.9. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Klientui jo patirtų nuostolių, kurie kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo.
1.10. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su www.miskopasakos.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (ar elektroniniu paštu: info@miskopasakos.lt), nurodant pageidaujamą gražinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos.
1.11. Pardavėjas, gavęs šių Taisyklių 1.10 p. numatytą pranešimą apie sutarties atsisakymą, privalo per penkiolika dienų priimti Pirkėjo gražinamą daiktą ir gražinti Pirkėjui už ji sumokėtus pinigus.

 

  1. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka

2.1. Parduodamų prekių kainos nurodytos su PVM.
2.2. Mokestis už prekių transportavimą nurodomas, kai užsakymas suformuojamas iki galutinio jo patvirtinimo. 2.2.1 Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant i prekių pristatymo vietą ir prekių svori.
2.3. Klientas už užsakytas prekes gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
2.3.1. apmokėjimas Kliento naudojama elektroninės bankininkystes sistema. Klientui elektroninės bankininkystės sistemoje pateikiamas mokėjimo pavedimo blankas pagal jo užsakymą. Visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje
2.3.2. apmokėjimas banko pavedimu. Pasirinkus ši mokėjimo būdą už prekes galima sumokėti per 48 valandas. Klientui pateikiamas mokėjimo pavedimo blankas pagal jo užsakymą. Jei per nustatytą laikotarpį (48 valandas) neatsiskaitoma už prekes, užsakymas anuliuojamas.
2.4. Nuosavybės teisės i prekes Pirkėjui pereina nuo Prekių perdavimo Pirkėjui momento.

 

  1. Prekių užsakymas

3.1. Patvirtindamas užsakymą Klientas įsipareigoja patikrinti, ar visi jo asmeniniai duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų Klientas įsipareigoja duomenis ištaisyti ir tik tuomet patvirtinti užsakymą.
3.2. Užsakymas pradedamas vykdyti, tik Klientui visiškai ji apmokėjus.
3.3. Jei Klientas pageidauja, kad prekės butų pristatytos kitu adresu arba jas gautų kitas gavėjas, užsakyme jis nurodo kitą prekių pristatymo adresą ir gavėjo duomenis.

 

  1. Prekių pristatymas

4.1 Prekių siuntimas yra vykdomas tik darbo dienomis, užsakius Prekę savaitgalį ar švenčių dienomis siuntimas bus pradėtas vykdyti artimiausią darbo dieną.
4.2 Prekės pristatomos per pirkėjo pasirinktą būdą.

4.3 Prekės Klientui perduodamos tik pasirašius pateiktus kurjerio pristatymo dokumentus ( jei yra kurjeris ), tame tarpe ir Prekių prikimo – pardavimo Sąskaita – faktūrą, kuris kartu yra ir Prekių priėmimo – perdavimo aktas.
4.4 Prekes nurodytu adresu Lietuvoje pristatomos per 2-5 darbo dienas po užsakymo apmokėjimo.
4.5 Į kitas šalis prekės pristatomos pagal sutartas Pardavėjo ir Kliento sąlygas.
4.6. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
4.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
4.8. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būkles, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorines prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-es) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-es) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekes(-ių) pažeidimų/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorines prekių apžiūros metu
4.9 Gavus prekę paštu, Pirkėjas privalo apžiūrėti prekę, radus neatitikimų, Pirkėjas privalo kreiptis i pardavėją ir pranešti apie netinkamą prekę per 2 dienas. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorines prekių apžiūros metu.

 

  1. Prekių garantija ir grąžinimas

5.1 Kiekvienos prekės esančios Parduotuvėje pagrindinės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
5.2 Grąžinant prekę Pirkėjas privalo pateikti Prekės pirkimo dokumentą, pirkimo sąskaitą faktūrą.
5.3. Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, ir iš anksto Prekės trūkumai nebuvo aptarti, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš Pardavėjo reikalauti:
5.3.1. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
5.3.2. atitinkamai sumažinti prekės kainą;
5.3.3. vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
5.4. Kokybiškos Prekės yra negražinamos ir nekeičiamos.
5.5. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
5.5.1. grąžinama prekė turi būti tvarkinga;
5.5.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
5.5.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
5.5.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.
5.6. Daikto ar jo pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą daiktą, negalima laikyti esminiais daikto išvaizdos pakeitimais, dėl kurių prekės negalima būtų grąžinti.
5.7. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

 

  1. Šaliu teisės, pareigos ir atsakomybė

6.1. Klientas turi teisę:
6.1.1. įsigyti parduodamą prekę Parduotuvėje nurodyta kaina ir Taisyklėse nustatyta tvarka;
6.1.2. Klientas įsipareigoja:
6.1.2.1.naudodamasis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis, vadovautis Parduotuvėje pateiktomis Taisyklėmis ir laikytis jose nurodytu nuostatu;
6.1.2.2. neatskleisti savo prisijungimo duomenų tretiems asmenims;
6.1.2.3. pasikeitus asmeniniams duomenims, kurie pateikti registracijos formoje, juos nedelsiant atnaujinti;
6.1.2.4. susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis;
6.1.2.5. Priimti perduodamas Prekes ir sumokėti nustatytą kainą.
6.2. Pardavėjas turi teise:
6.2.1. bet kada sustabdyti Parduotuves veikla, išskyrus jau apmokėtus Pirkėju užsakymus;
6.2.2. pakeisti, atnaujinti ir taisyti Taisykles;
6.2.3. keisti parduodamų prekių asortimentą ir kainas, išskyrus jau apmokėtus Pirkėjų užsakymus;
6.2.4. Klientui tyčiniais veiksmais kenkiant Parduotuvei ar Pardavėjui, be įspėjimo apriboti ar panaikinti Kliento registraciją ir galimybe naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.3. Pardavėjas įsipareigoja:
6.3.1. parduoti prekes ir teisės aktu nustatyta tvarka išduoti Klientui, atsiskaičiusiam už jas, prekių pirkimą-pardavimą (pinigų sumokėjimą) patvirtinantį dokumentą;
6.3.2. pristatyti užsakytas prekes Taisyklėse nustatytomis sąlygomis;
6.3.3. garantuoti, kad butu parduodamos saugios, tinkamos kokybės prekės;
6.3.4. suteikti Klientui teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamą prekę;
6.4. Klientas atsako už savo veiksmus, atliekamus elektroninėje Parduotuvėje.
6.5. Pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius, atsiradusius dėl to, kad Klientas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta, netinkamai naudojo Prekę.
6.6. Pardavėjas neatsako už Parduotuvėje kitų trečių šalių skelbiamą reklamą ir joje esančios informacijos teisingumą.
6.7. Šalys susitaria, kad kilus vienos iš šaliu atsakomybei, kaltoji šalis kitai šaliai atlygina tiesioginius nuostolius.

 

  1. Asmens duomenų apsauga

7.1. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtu tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.miskopasakos.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
7.2. Pardavėjas patvirtina, kad Kliento asmeniniai duomenys bus naudojami tik Kliento tapatumui nustatyti užsakant prekę ir užsakytų prekių pristatymui. Kliento asmeniniai duomenys gali būti naudojami rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Klientas sutinka pildydamas registracijos formą.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmeniniu duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo paslaugas. Kitais atvejais Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleisti, kai to reikalauja kompetentinga Valstybes institucija LR įstatymų numatytais atvejais.
7.4. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Kliento asmeninių duomenų apsauga LR įstatymų numatyta tvarka.
7.5 Klientas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą, visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Klientui. Klientas, sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą, nedelsdamas apie tai informuoja Pardavėją, kuris, atsižvelgdamas i Kliento pranešima, užblokuoja Kliento prisijungimą. Dėl pakartotinio Kliento registracijos aktyvavimo šalys susitaria atskirai.
7.6. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos i kitu įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

 

  1. Kitos nuostatos

8.1. Šalys įsipareigoja visus dėl Taisyklių vykdymo kylančius ginčus spręsti derybomis. Neišsprendus ginčo derybomis, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal Pardavėjo buveinės vietą.
8.2. Visi pranešimai, pretenzijos, skundai pateikiami Pardavėjui turi būti pateikti raštu ar el. paštu info@miskopasakos.lt

 

  1. Dovanų kuponai

9.1. Miško pasaka elektroninis dovanų kuponas (toliau – Dovanų kuponas) patvirtina išankstinį apmokėjimą ir suteikia teisę Dovanų kupono turėtojui šiose taisyklėse numatyta tvarka įsigyti prekes. Dovanų kuponas turi būti pateikiamas prieš atsiskaitant už prekes.
9.2. Dovanų kuponą galima įsigyti adresu www.miskopasakos.lt, taip pat parduotuvėje, esančioje Pramonės pr. 16F ,Kaune.
9.3. Dovanų kupono nominalai perkant internetu: 5€, 10 €,15 €, 20 €, 30 €, 40 €, 50 €,60 €. „Miško pasaka“ parduotuvėje, esančioje Pramonės pr. 16F ,Kaune  perkant Dovanų kuponą nominalai neapibrėžti.
9.4. Dovanų kuponu galima atsiskaityti „Miško pasaka“ parduotuvėje, esančioje Pramonės pr. 16F ,Kaune arba el. parduotuvėje www.miskopasakos.lt
9.5. Dovanų kuponas galioja 3 mėnesius nuo jo įsigijimo dienos. Dovanų kupono galiojimo pabaigos data yra nurodyta ant Dovanų kupono. Įsigyjant dovanų kuponą „Miško pasaka“ parduotuvėje, esančioje Baltų pr.81 ,Kaune  galiojimo data – metai nuo kvito išrašymo datos.
9.6. Dovanų kuponas gali būti perduotas trečiajam asmeniui.
9.7. Dovanų kuponas negali būti keičiamas į pinigus.
9.8. Tuo atveju, kai Dovanų kuponu atsiskaitoma už prekes, kurių kaina viršija Dovanų kupone nurodytą pinigų sumą, trūkstamą įsigyjamų prekių kainos dalį galima primokėti grynaisiais pinigais, kreditine arba debetine kortele. Jeigu paslaugų kaina yra mažesnė už Dovanų kupone nurodytą pinigų sumą, grąža nėra atiduodama.
9.9. Dovanų kuponas atsiskaitymui už paslaugas gali būti panaudotas tik vieną kartą. Pateikus Dovanų kuponą atsiskaityti paslaugas, Dovanų kuponas jo turėtojui negrąžinamas.
9.10. Tuo atveju, jei Dovanų kuponas yra sugadintas, suteptas, suplėšytas ar kitaip pažeistas ir dėl to nėra galimybės identifikuoti Dovanų kupono numerio, Dovanų kupone nurodytos pinigų sumos dydžio, Dovanų kuponu atsiskaityti už paslaugas nėra galima, toks Dovanų kuponas nėra keičiamas ir pinigai už jį nėra grąžinami.
9.11. Įsigyjant Dovanų kuponą PVM sąskaita-faktūra yra išrašoma.
9.12. Perkant Dovanų kuponą nuolaidos nėra taikomos.
9.13. Dovanų kuponas negrąžinamas.
9.14. „Miško pasaka“ pasilieka teisę keisti šias Dovanų kupono naudojimo taisykles ir įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti interneto tinklalapyje www.miskopasakos.lt.
9.15. Dovanų kupono naudojimo taisyklės įsigalioja nuo 2017 m. lapkričio 1 dienos.

Atnaujinama...
  • Krepšelyje nėra produktų.
Praneškit man, kai produktą vėl turėsit Mes Jus informuosime, kai prekė bus prekyboje. Prašom nurodyti savo elektronini paštą.
Secured By miniOrange