Miskopasakos.lt elektroninės parduotuvės taisyklės ir privatumo politika

Bendrosios nuostatos
1.1. www.miskopasakos.lt savininkas (toliau – Pardavėjas) elektroninėje parduotuvėje miskopasakos.lt (toliau – Parduotuvė) prekyba vykdoma vadovaujantis šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės).
1.2. Pirkti elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
1.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t .y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.2.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.2.3. juridiniai asmenys.
1.3. Asmuo, kuris užpildo Parduotuvės vartotojo registracijos formą ir patvirtina šias Taisykles pažymėdamas lauką „Aš perskaičiau ir sutinku su taisyklėmis ir sąlygomis“, yra susipažinęs su Taisyklėmis ir besąlygiškai sutinka su jose nurodytomis visomis sąlygomis.
1.4 Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys butu tvarkomi prekių ir paslaugu pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.miskopasakos.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
1.5. Asmuo užsiregistravę(s) www.miskopasakos.lt tampa Parduotuvės klientu (toliau – Pirkėjas, Klientas), kuris įgyja Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.
1.6. Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti Kliento teises arba panaikinti registraciją, jeigu Klientas nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų.
1.7. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu, iš anksto neįspėdamas Kliento, pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų pateikimo Parduotuvėje dienos. Kliento užsakymai, pateikti iki Taisyklių pakeitimo, įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles.
1.8. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Kliento užsakymai, apmokėti iki tokių aplinkybių susidarymo, yra įvykdomi.
1.9. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Klientui jo patirtų nuostolių, kurie kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo.
1.10. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su www.miskopasakos.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (ar elektroniniu paštu: info@miskopasakos.lt), nurodant pageidaujamą gražinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos.
1.11. Pardavėjas, gavęs šių Taisyklių 1.10 p. numatytą pranešimą apie sutarties atsisakymą, privalo per penkiolika dienų priimti Pirkėjo gražinamą daiktą ir gražinti Pirkėjui už ji sumokėtus pinigus.

Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka
2.1. Parduodamų prekių kainos nurodytos su PVM.
2.2. Mokestis už prekių transportavimą nurodomas, kai užsakymas suformuojamas iki galutinio jo patvirtinimo. 2.2.1 Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant i prekių pristatymo vietą ir prekių svori.
2.3. Klientas už užsakytas prekes gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
2.3.1. apmokėjimas Kliento naudojama elektroninės bankininkystes sistema. Klientui elektroninės bankininkystės sistemoje pateikiamas mokėjimo pavedimo blankas pagal jo užsakymą. Visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje
2.3.2. apmokėjimas banko pavedimu. Pasirinkus ši mokėjimo būdą už prekes galima sumokėti per 48 valandas. Klientui pateikiamas mokėjimo pavedimo blankas pagal jo užsakymą. Jei per nustatytą laikotarpį (48 valandas) neatsiskaitoma už prekes, užsakymas anuliuojamas.
2.4. Nuosavybės teisės i prekes Pirkėjui pereina nuo Prekių perdavimo Pirkėjui momento.

Prekių užsakymas
3.1. Patvirtindamas užsakymą Klientas įsipareigoja patikrinti, ar visi jo asmeniniai duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų Klientas įsipareigoja duomenis ištaisyti ir tik tuomet patvirtinti užsakymą.
3.2. Užsakymas pradedamas vykdyti, tik Klientui visiškai jį apmokėjus.
3.3. Jei Klientas pageidauja, kad prekės butų pristatytos kitu adresu arba jas gautų kitas gavėjas, užsakyme jis nurodo kitą prekių pristatymo adresą ir gavėjo duomenis.

Prekių pristatymas
4.1 Prekių siuntimas yra vykdomas tik darbo dienomis, užsakius Prekę savaitgalį ar švenčių dienomis siuntimas bus pradėtas vykdyti artimiausią darbo dieną.
4.2 Prekės pristatomos per pirkėjo pasirinktą būdą.

4.3 Prekės Klientui perduodamos tik pasirašius pateiktus kurjerio pristatymo dokumentus ( jei yra kurjeris ), tame tarpe ir Prekių prikimo – pardavimo Sąskaita – faktūrą, kuris kartu yra ir Prekių priėmimo – perdavimo aktas.
4.4 Prekes nurodytu adresu Lietuvoje pristatomos per 2-5 darbo dienas po užsakymo apmokėjimo.
4.5 Į kitas šalis prekės pristatomos pagal sutartas Pardavėjo ir Kliento sąlygas.
4.6. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
4.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
4.8. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būkles, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorines prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-es) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-es) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekes(-ių) pažeidimų/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorines prekių apžiūros metu
4.9 Gavus prekę paštu, Pirkėjas privalo apžiūrėti prekę, radus neatitikimų, Pirkėjas privalo kreiptis i pardavėją ir pranešti apie netinkamą prekę per 2 dienas. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorines prekių apžiūros metu.

4.9.1 Jei bent viena prekė iš Jūsų prekių krepšelio yra su Išankstinio užsakymo žyma, visas prekių rinkinys išsiunčiamas kartu, gavus iš gamintojo paskutinę prekę. 

Prekių garantija ir grąžinimas
5.1 Kiekvienos prekės esančios Parduotuvėje pagrindinės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
5.2 Grąžinant prekę Pirkėjas privalo pateikti Prekės pirkimo dokumentą, pirkimo sąskaitą faktūrą.
5.3. Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, ir iš anksto Prekės trūkumai nebuvo aptarti, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš Pardavėjo reikalauti:
5.3.1. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;
5.3.2. atitinkamai sumažinti prekės kainą;
5.3.3. vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
5.4. Kokybiškos Prekės yra negražinamos ir nekeičiamos.
5.5. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
5.5.1. grąžinama prekė turi būti tvarkinga;
5.5.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
5.5.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
5.5.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.
5.6. Daikto ar jo pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą daiktą, negalima laikyti esminiais daikto išvaizdos pakeitimais, dėl kurių prekės negalima būtų grąžinti.
5.7. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

Šaliu teisės, pareigos ir atsakomybė
6.1. Klientas turi teisę:
6.1.1. įsigyti parduodamą prekę Parduotuvėje nurodyta kaina ir Taisyklėse nustatyta tvarka;
6.1.2. Klientas įsipareigoja:
6.1.2.1.naudodamasis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis, vadovautis Parduotuvėje pateiktomis Taisyklėmis ir laikytis jose nurodytu nuostatu;
6.1.2.2. neatskleisti savo prisijungimo duomenų tretiems asmenims;
6.1.2.3. pasikeitus asmeniniams duomenims, kurie pateikti registracijos formoje, juos nedelsiant atnaujinti;
6.1.2.4. susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis;
6.1.2.5. Priimti perduodamas Prekes ir sumokėti nustatytą kainą.
6.2. Pardavėjas turi teise:
6.2.1. bet kada sustabdyti Parduotuves veikla, išskyrus jau apmokėtus Pirkėju užsakymus;
6.2.2. pakeisti, atnaujinti ir taisyti Taisykles;
6.2.3. keisti parduodamų prekių asortimentą ir kainas, išskyrus jau apmokėtus Pirkėjų užsakymus;
6.2.4. Klientui tyčiniais veiksmais kenkiant Parduotuvei ar Pardavėjui, be įspėjimo apriboti ar panaikinti Kliento registraciją ir galimybe naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.3. Pardavėjas įsipareigoja:
6.3.1. parduoti prekes ir teisės aktu nustatyta tvarka išduoti Klientui, atsiskaičiusiam už jas, prekių pirkimą-pardavimą (pinigų sumokėjimą) patvirtinantį dokumentą;
6.3.2. pristatyti užsakytas prekes Taisyklėse nustatytomis sąlygomis;
6.3.3. garantuoti, kad butu parduodamos saugios, tinkamos kokybės prekės;
6.3.4. suteikti Klientui teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamą prekę;
6.4. Klientas atsako už savo veiksmus, atliekamus elektroninėje Parduotuvėje.
6.5. Pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius, atsiradusius dėl to, kad Klientas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta, netinkamai naudojo Prekę.
6.6. Pardavėjas neatsako už Parduotuvėje kitų trečių šalių skelbiamą reklamą ir joje esančios informacijos teisingumą.
6.7. Šalys susitaria, kad kilus vienos iš šaliu atsakomybei, kaltoji šalis kitai šaliai atlygina tiesioginius nuostolius.

Asmens duomenų apsauga
7.1. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtu tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.miskopasakos.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
7.2. Pardavėjas patvirtina, kad Kliento asmeniniai duomenys bus naudojami tik Kliento tapatumui nustatyti užsakant prekę ir užsakytų prekių pristatymui. Kliento asmeniniai duomenys gali būti naudojami rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Klientas sutinka pildydamas registracijos formą.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmeniniu duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo paslaugas. Kitais atvejais Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleisti, kai to reikalauja kompetentinga Valstybes institucija LR įstatymų numatytais atvejais.
7.4. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Kliento asmeninių duomenų apsauga LR įstatymų numatyta tvarka.
7.5 Klientas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą, visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Klientui. Klientas, sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą, nedelsdamas apie tai informuoja Pardavėją, kuris, atsižvelgdamas i Kliento pranešima, užblokuoja Kliento prisijungimą. Dėl pakartotinio Kliento registracijos aktyvavimo šalys susitaria atskirai.
7.6. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos i kitu įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

Kitos nuostatos
8.1. Šalys įsipareigoja visus dėl Taisyklių vykdymo kylančius ginčus spręsti derybomis. Neišsprendus ginčo derybomis, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal Pardavėjo buveinės vietą.
8.2. Visi pranešimai, pretenzijos, skundai pateikiami Pardavėjui turi būti pateikti raštu ar el. paštu info@miskopasakos.lt

Dovanų kuponai
9.1. Miško pasaka elektroninis dovanų kuponas (toliau – Dovanų kuponas) patvirtina išankstinį apmokėjimą ir suteikia teisę Dovanų kupono turėtojui šiose taisyklėse numatyta tvarka įsigyti prekes. Dovanų kuponas turi būti pateikiamas prieš atsiskaitant už prekes.
9.2. Dovanų kuponą galima įsigyti adresu www.miskopasakos.lt.
9.3. Dovanų kuponu galima atsiskaityti el. parduotuvėje www.miskopasakos.lt
9.4. Dovanų kuponas galioja 3 mėnesius nuo jo įsigijimo dienos. Dovanų kupono galiojimo pabaigos data yra nurodyta ant Dovanų kupono.
9.5. Dovanų kuponas gali būti perduotas trečiajam asmeniui.
9.6. Dovanų kuponas negali būti keičiamas į pinigus.
9.7. Tuo atveju, kai Dovanų kuponu atsiskaitoma už prekes, kurių kaina viršija Dovanų kupone nurodytą pinigų sumą, trūkstamą įsigyjamų prekių kainos dalį galima primokėti grynaisiais pinigais, kreditine arba debetine kortele. Jeigu paslaugų kaina yra mažesnė už Dovanų kupone nurodytą pinigų sumą, grąža nėra atiduodama.
9.8. Dovanų kuponas atsiskaitymui už paslaugas gali būti panaudotas tik vieną kartą. Pateikus Dovanų kuponą atsiskaityti paslaugas, Dovanų kuponas jo turėtojui negrąžinamas.
9.9. Tuo atveju, jei Dovanų kuponas yra sugadintas, suteptas, suplėšytas ar kitaip pažeistas ir dėl to nėra galimybės identifikuoti Dovanų kupono numerio, Dovanų kupone nurodytos pinigų sumos dydžio, Dovanų kuponu atsiskaityti už paslaugas nėra galima, toks Dovanų kuponas nėra keičiamas ir pinigai už jį nėra grąžinami.
9.10. Įsigyjant Dovanų kuponą PVM sąskaita-faktūra yra išrašoma.
9.11. Perkant Dovanų kuponą nuolaidos nėra taikomos.
9.12. Dovanų kuponas negrąžinamas.
9.13. „Miško pasaka“ pasilieka teisę keisti šias Dovanų kupono naudojimo taisykles ir įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti interneto tinklalapyje www.miskopasakos.lt.
9.14. Dovanų kupono naudojimo taisyklės įsigalioja nuo 2017 m. lapkričio 1 dienos.

Privatumo politika

Čia galite sužinoti, kokią informaciją apie Jus renkame, kai lankotės interneto svetainėje www.miskopasakos.lt, ką su šia informacija darome ir kam perduodame. Taip pat čia rasite svarbios informacijos apie Jūsų teises, susijusias su Jūsų duomenų tvarkymu.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Dagiliai“, kodas 304422703, Baltų pr. 81, Kaunas, LT-48231, tel. +370 69876667, el. paštas info@miskopasakos.lt.

Kokią informaciją apie Jus renkame ir kam ją naudojame?

Statistiniai duomenys apie naršymą svetainėje
Mes nuolat tobuliname interneto svetainę ir siekiame, kad naudotis mūsų svetaine www.miskopasakos.lt būtų kuo paprasčiau ir patogiau. Tam turime žinoti, kokia informacija labiausiai domina mūsų svetainės lankytojus, iš kurių miestų mūsų svetainė lankoma, kiek dažnai lankytojai prisijungia, kokią naršyklę naudoja, kokiu svetainės turiniu domisi, kokiuose įrenginiuose svetainė skaitoma ir panašiai.

Šią informaciją renkame naudodami Google Analytics įrankius, kurie leidžia fiksuoti ir analizuoti kaip svetainės lankytojai naudojasi svetaine. Daugiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia >>

Teisinis pagrindas tvarkyti minėtą informaciją – mūsų teisėti interesai gerinti svetainės www.miskopasakos.lt veikimą ir mūsų komercinės informacijos pasiekiamumą.

Slapukai
Kad svetainė tinkamai veiktų, į Jūsų įrenginį įrašome mažas duomenų rinkmenas, vadinamas slapukais. Tą patį daro dauguma interneto svetainių.

Kas yra slapukai?
Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kuri apsilankius svetainėje išsaugoma jūsų įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Slapukai taip pat padeda surinkti statistinę informaciją apie svetainės lankomumą.

miskopasakos.lt svetainėje slapukai naudojami tam, kad nustatyti, ar asmenys iš Jūsų įrenginio jau lankėsi mūsų svetainėse, įsiminti atliktus veiksmus (pvz. svetainės kalbos pasirinkimas), pateikti Jums aktualiausią informaciją, rinkti apibendrintą svetainės lankomumo statistiką. Mūsų naudojami slapukai

SlapukasSlapuko tipasGaliojimo laikasNaudojimo paskirtis
_gidSesijinisKol įjungta interneto naršyklėŠis slapukas naudojamas siekiant atpažinti Asmenį.
_gatNuolatinis1 savaitėŠie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti.
_gaNuolatinis2 metaiŠį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje
1P_JAR, APISID, CONSENT, HSID, NID, SAPISID, SSID, SID, DVSlapuko tipas2 metaiGoogle Analytics slapukas, skirtas sesijos įgalinimui
_utmaNuolatinis2 metaiGoogle Analytics slapukas, skirtas atskirti lankytojus ir naršymo sesijas.
_utmbNuolatinis30 minučiųGoogle Analytics slapukas, skirtas naujų sesijų nustatymui.
_utmcSesijinisPasibaigus naršymo sesijaiGoogle Analytics slapukas, skirtas naujų lankytojų nustatymui
_utmtNuolatinis6 mėnesiaiGoogle Analytics slapukas, suteikiantis informaciją, kaip vartotojas pasiekia puslapį.
_utmzNuolatinis6 mėnesiaiGoogle analytics slapukas, saugantis kintamus lankytojo duomenis.
AID, S, DSID, TAIDNuolatinis2 mėnesiaiGoogle slapukai, skirti reklamos tikslams.
_woocommerce_cart_hashSesijinis1 dienaSkirtas parduotuvės veikimo vartotojui užtikrinimui
_woocommerce_items_in_cartSesijinis1 dienaSkirtas parduotuvės veikimo vartotojui užtikrinimui
wp_woocommerce_session_Nuolatinis2 dienosSlapukas skirtas, isiminti parduotuvės vartotojo krepšelio pasirinkimą t.y. išsaugoti įdėtus produktus.

Slapukai įrašomi tik jeigu Jūs iššokančiame svetainės pranešime patvirtinate savo sutikimą, išskyrus slapukus, kurie reikalingi mūsų paslaugoms teikti.

Kam naudojame slapukus?
Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kurie:
• atpažintų, ar svetainėje naršo tas pats lankytojas, kuris jau buvo apsilankęs,
• nustatytų, ar Jūs sutikote, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų įrenginiuose,
• pateiktų Jūsų peržiūrėtų prekių sąrašą,
• pagal lankytojo naršymo svetainėje istoriją pritaikytų lankytojui internete rodomą reklamą,
• fiksuotų statistiką apie svetainės lankomumą,
• prisimintų Jūsų, kaip Google paslaugų naudotojo, atliktus pasirinkimus.

Slapukų naudojimo teisinis pagrindas – mūsų teisėti interesai užtikrinti techninį svetainės funkcionalumą (pvz., pirkinių krepšelio veikimą), o kai slapukai naudojami Jūsų parinktims įsiminti, statistiniais ir pritaikytos reklamos teikimo tikslais – Jūsų sutikimas.

Toliau skyriuje „Kaip kontroliuoti slapukus?“ galite sužinoti, kaip atšaukti Jūsų duotus sutikimus dėl slapukų naudojimo.

Tiesioginė rinkodara (reklamos siuntimas)
Jeigu pirkdami svetainėje neprieštaravote, kad jūsų nurodytu el. pašto adresu ar tel. nr. siųstume Jums naujienas ir pasiūlymus, arba juos užsisakėte naujienlaiškių skyriuje, arba davėte sutikimą gauti šiuos pranešimus, kai registravotės akcijoje, žaidime ar nuolaidai gauti, laikas nuo laiko atsiųsime Jums naujienų ar pasiūlymų.

Galime pateikti reklamos pranešimų tiesiogiai jūsų naudojamoje naršyklėje, jeigu su tuo sutiksite.

Teisinis pagrindas siųsti šiuos pranešimus – mūsų teisėtas interesas reklamuoti mūsų parduodamas prekes ir paslaugas ir didinti jų pardavimus.

Turite teisę nesutikti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus arba bet kada jų atsisakyti.

Pirkimo duomenys
Jums užsakant ir perkant prekes interneto svetainėje tvarkome Jūsų kontaktinius ir užsakymų duomenis – vardą, pavardę, adresą, telefoną, elektroninio pašto adresą, prekių pavadinimus, kiekius, kainas, atsiskaitymų duomenis, prekių atsiėmimo vietą. Daugiau sužinoti apie šių duomenų tvarkymo tikslus ir apimtį galite pirkimo metu.

Kam ir kodėl perduodame Jūsų informaciją?
Jūsų duomenis visada laikome saugiai ir reikalaujame, kad tai užtikrintų visi mūsų partneriai ir paslaugų teikėjai, kurie turi prieigą prie Jūsų duomenų.

Jūsų duomenis gali peržiūrėti:
• UAB „Dagiliai“ darbuotojai, prižiūrintys interneto svetainės veikimą ir turinį;
• Interneto svetainės turinio valdymo sistemos ir svetainės talpinimo paslaugų teikėjai;

• Mūsų buhalterinę apskaitą tvarkančiai įmonei, kuri tvarko buhalterinės apskaitos dokumentus (PVM sąskaitas-faktūras ir bankinius mokėjimus), kuriuose yra pateikti Jūsų asmens duomenys;

• Interneto svetainės analitikos paslaugų teikėjas Google LLC (Jungtinės Amerikos Valstijos), kiek tai būtina svetainės duomenų analitikos tikslais. Google LLC yra įrašyta į ES ir JAV Privatumo skydo sistemos dalyvių sąrašą, kas patvirtina, kad šis tiekėjas tinkamai laikosi ES reikalaujamų duomenų apsaugos standartų. Analitikos duomenų perdavimui taip pat taikomi sutartiniai įsipareigojimai dėl duomenų apsaugos, su kuriais galite susipažinti čia >>;
• Svetainės turinio rinkodaros, reklamos kampanijų priežiūros paslaugų teikėjas, kiek tai būtina reklamos ir rinkodaros organizavimo tikslais;
• Slapukus, skirtus pritaikytai internetinei reklamai, gali įrašyti ir pasiekti šie paslaugų teikėjai:
– Facebook, Inc. Šio tiekėjo privatumo politiką rasite čia >>. Facebook Inc yra įrašyta į ES ir JAV Privatumo skydo sistemos dalyvių sąrašą, kas patvirtina, kad šis tiekėjas tinkamai laikosi ES reikalaujamų duomenų apsaugos standartų;
– Google, LLC. Šio tiekėjo privatumo politiką rasite čia >>. Google LLC yra įrašyta į ES ir JAV Privatumo skydo sistemos dalyvių sąrašą, kas patvirtina, kad šis tiekėjas tinkamai laikosi ES reikalaujamų duomenų apsaugos standartų;

Jokiais kitais atvejais Jūsų duomenų neparduodame.

Kiek laiko saugome Jūsų informaciją?
Duomenis, kurių tvarkymui būtinas Jūsų sutikimas arba gali būti pareikštas nesutikimas, sunaikiname automatiškai po Jūsų sutikimo atšaukimo (nesutikimo pareiškimo).

Statistinė Google Analytics įrankiais ir kitų slapukų pagalba surinkta informacija paprastai naudojama iki 3 metų. Kadangi dalį šios informacijos gali ištrinti tik mūsų partneriai, jie nustato ir jos saugojimo terminus.

Slapukai paprastai Jūsų įrenginiuose išlieka iki dvejų metų laikotarpio.

Kaip galite susipažinti su savo duomenimis?
Jei norėtumėte sužinoti, kokius duomenis esame apie Jus surinkę, galite kreiptis į mus šiuo el. paštu: info@miskopasakos.lt. Šiuo adresu taip pat galite kreiptis prašydami duomenis ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, atšaukti duotus sutikimus, nesutikti su duomenų tvarkymu remiantis mūsų teisėtu interesu, nesutikti su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, jei taikoma, įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą.

Kaip kontroliuoti slapukus?
Jei pageidaujate, galite kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus. Išsamesnė informacija pateikiama adresu aboutcookies.org arba allaboutcookies.org. Galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi Jūsų įrenginyje.
Tačiau informuojame, kad tokiu atveju Jums gali reikėti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

Politikos pakeitimai
Ši Politika gali būti keičiama bet kuriuo metu. Jeigu ši Politika bus pakeista, apie tai jus informuosime savo svetainėje https://www.miskopasakos.lt/about/taisykles/, kurioje taip pat rasite naujausią šios Politikos versiją.

Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?
Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.

Updating…
  • Krepšelyje nėra produktų.
Praneškit man, kai produktą vėl turėsit Mes Jus informuosime, kai prekė bus prekyboje. Prašom nurodyti savo elektronini paštą.
Secured By miniOrange